אחריות תאגידית

אחריות תאגידית

בטיחות הצרכן:

חברת "שקרצי" מחויבת לשים את בטיחות הצרכן בראש סדר העדיפויות, תוך הקצאת משאבים הולמים ועמידה בתקנים הקשורים לבטיחות המוצר.

סביבה:

חברת "שקרצי" מחויבת לשמור על הסביבה ולפעול תוך הקפדה על תקני איכות הסביבה המחמירים ביותר.

רווחה:

כחלק אינטגראלי מאחריותה התאגידית, חברת "שקרצי" מחויבת לפעול למען רווחת עובדיה ובטיחותם בכל הרמות ובכל הדרגים.

גיוון:

חברת "שקרצי" רואה חשיבות בהעסקת הון אנושי מגוון ותמשיך לחתור בשאיפתה להעסיק עובדים מכל חלקי האוכלוסיה.

תרומה לקהילה:

חברת "שקרצי" תמשיך להיות מחוברת לקהילה בקרבה היא פועלת, תוך שהיא תורמת ממשאביה לרווחתה.

לקוחות:

חברת “שקרצי” מחויבת לעמידה בדרישות לקוחותיה ולשיפור מתמיד של מערכת ניהול האיכות והאפקטיביות שלה. הנהלת “שקרצי” תהיה קשובה לדרישות וציפיות לקוחותיה ותפעל ליישמם.

תפעול:

חברת “שקרצי” רואה בנושא האיכות ציר מרכזי במדיניות התפעול של המפעל.

חוקים:

חברת “שקרצי” מתחייבת לפעול בכל עת בהתאם לחוקים ולצווים לאומיים ובינ"ל. 

משאבים:

חברת “שקרצי” מתחייבת להעמיד את המשאבים הנדרשים לשיפור ולשדרוג איכות מוצריה.

עובדים:

חברת “שקרצי” תדריך ותנחה את עובדיה, בכל הרמות, לשימור ואף שדרוג איכות העבודה.

ספקים:

חברת “שקרצי” תשאף לעבוד עם ספקים בעלי מערכות איכות מוסמכות ומאושרות.

יישום המדיניות:

ההנהלה מתחייבת להפיץ את מדיניות האיכות שלה במפעל בכל דרך ולכל הרמות. ההנהלה מינתה חבר הנהלה לנושא יישום תקן   ISO9001;2008 /  ISO 22000  / HACCP  במפעל, אשר סוקר את פעילות האיכות בצורה מסודרת וקבועה. ההנהלה מקיימת סקרים שנתיים קבועים לבחינת פעולותיה ומבדקים פנימיים תקופתיים קבועים. מנהל האיכות במפעל נמצא במעמד גבוה וכפוף למנכ”ל, בכדי להעלות את נושא האיכות לרמה הנדרשת.